Regulamin Serwisu OLAWA.COM

1. Wstęp
Regionalny Serwis Ogłoszeniowy OLAWA.COM, zwany w dalszej części Serwisem, jest publikacją internetową prowadzoną przez firmę firmę UAD, biuro Rynek 24, 55-200 Oława, zwaną w dalszej części dokumentu UAD.PL. Wzory graficzne Serwisu, jego logo, treści oraz struktura objęte są ochroną autorską. Wykorzystywanie jakichkolwiek elementów Serwisu poza nim bez pisemnej zgody UAD.PL jest zabronione.

Niniejszy dokument, zwany w dalszej części Regulaminem, stanowi wiążącą umowę pomiędzy UAD.PL. a wszystkimi osobami korzystającymi z usług Serwisu, zwanymi Użytkownikami, niezależnie od tego czy dana osoba korzysta z usług Serwisu jako Użytkownik zarejestrowany czy nie zarejestrowany. Jeżeli Użytkownik nie zapoznał się z Regulaminem, albo zapoznał się z nim ale nie akceptuje którejkolwiek z jego części, nie ma prawa korzystać z Serwisu.

2. Bezpłatne usługi Serwisu
Wszystkie główne usługi Serwisu oferowane są Użytkownikom bezpłatnie np.:
a. wgląd do aktualnych ogłoszeń,
b. umieszczanie nowych ogłoszeń zawierających do 2000 znaków (dla Użytkowników nie zarejestrowanych) lub bez ograniczeń (dla Użytkowników zarejestrowanych) w standardowym formacie tekstu,
c. zamieszczanie jednego zdjęcia oferowanego w ogłoszeniu przedmiotu,
d. rejestrowanie się w Serwisie oraz utworzenie własnej wizytówki zawierającej logo Użytkownika,
e. dodanie Użytkownika do Katalogu Firm i edycja danych,
f. korzystanie z wszystkich mechanizmów Serwisu do przeglądania aktualnych i dodawania nowych ogłoszeń.

Użytkownicy nie muszą analizować, czy używana przez nich funkcja Serwisu jest usługą główną (bezpłatną) czy usługą zaawansowaną (wymagającą dokonania przedpłaty), gdyż wszystkie usługi udostępniane przez Serwis bez konieczności dokonania wcześniejszej przedpłaty, są usługami bezpłatnymi.

W celu zapewnienia Użytkownikom aktualności ogłoszeń, każde umieszczone w Serwisie ogłoszenie wygasa po 30 dniach od daty jego publikacji. Po tym terminie ogłoszenie usuwane jest z bazy danych Serwisu a Użytkownikom nie przysługują roszczenia z tytułu zaprzestania dalszej publikacji ogłoszenia oraz utraty informacji w nim zawartych.

Użytkownicy nie zarejestrowani nie mają możliwości usuwania swojego ogłoszenia w trakcie 30 dni jego publikacji. Usługa usuwania ogłoszenia w dowolnym terminie lub zmiany treści zamieszczonych już ogłoszeń dostępna jest jedynie Użytkownikom zarejestrowanym. Każdy nie zarejestrowany Użytkownik powinien więc przed publikacją nowego ogłoszenia rozważyć, czy ww. funkcje będą mu przy danym ogłoszeniu potrzebne - jeśli tak, powinien dodać to ogłoszenie po wcześniejszym zarejestrowaniu się. Rejestracja Użytkownika nie zabiera mu możliwości zamieszczania nowych ogłoszeń również jako Użytkownik nie zarejestrowany.

Ochrona danych osobowych związana z publikacją ogłoszeń w Serwisie oraz procesem rejestracji Użytkowników szczegółowo opisana jest w Polityce Prywatności, która stanowi integralną część Regulaminu i dostępna jest pod: http://olawa.com/polityka_prywatnosci.php

3. Zaawansowane usługi Serwisu
Serwis oferuje również zaawansowane usługi ogłoszeniowe, których stosowanie wymaga dokonania przedpłaty. Są to:
a. wyróżnienie treści ogłoszenia od standardowego formatu ogłoszeń bezpłatnych,
b. zamieszczenie w ogłoszeniu więcej niż jednego zdjęcia (maks. 8 zdjęć),
c. wznawianie (przedłużanie o kolejne 30 dni) aktualnego wyróżnionego ogłoszenia przed jego wygaśnięciem.

Szczegółowe informacje o możliwości korzystania z ww. usług Serwisu znajdują się w opcji „zaawansowane usługi” w dolnym menu.

4. Prawa i obowiązki stron
UAD.PL zastrzega sobie prawo usuwania ogłoszeń (dodanych przez użytkowników zarejestrowanych i niezarejestrowanych), które zawierają:
a. wyrażenia powszechnie uznane za wulgarne oraz obraźliwe, także wykropkowane, przekręcone lub w językach obcych,
b. treści niezrozumiałe lub rażąco łamiące zasady pisowni języka polskiego,
c. treści nie oferujące żadnych produktów lub usług, mające charakter samoreklamy, konkurujące z Serwisem lub naruszające jego wizerunek,
d. treści zawierające linki do zewnętrznych stron internetowych lub innych zewnętrznych elementów np. zdjęć,
e. materiały tekstowe i graficzne, które mogą naruszać prawa osób trzecich,
f. tekst pisany z użyciem wielkich liter (całość lub część ogłoszenia),
g. treści wzywające do nienawiści lub prezentujące skrajne opinie polityczne lub religijne,
h. ofertę przedmiotów lub usług, których rozpowszechnianie jest zakazane (np. broń, narkotyki, przedmioty pochodzące z kradzieży, stręczycielstwo),
i. powielanie ogłoszeń,
j. ogłoszenie zostało dodane do złej kategorii lub działu.

Z uwagi na to, że niemożliwa jest automatyzacja procesu wyszukiwania materiałów tekstowych i graficznych mogących naruszać prawa osób trzecich, prosimy zarówno Użytkowników Serwisu podejrzewających naruszanie praw, jak i osoby, których prawa zostały naruszone, o zgłaszanie tych przypadków z podaniem rodzaju ochrony prawnej ich dóbr na adres: uad.informacja@gmail.com. To samo dotyczy oferowanych w Serwisie przedmiotów, mogących pochodzić z kradzieży. UAD.PL ma prawo zaprzestania publikacji tych ogłoszeń, w stosunku do których istnieje chociażby podejrzenie naruszania prawa osób trzecich lub pochodzenia z kradzieży.

UAD.PL dokłada wszelkich starań, by utrzymać Serwis i jego zasoby danych w ciągłej dostępności dla Użytkowników. Przy administrowaniu Serwisem wykorzystywane są jednak usługi podmiotów trzecich, na funkcjonowanie których UAD.PL nie ma bezpośredniego wpływu (łącza internetowe, hosting, rejestracja domen, dostawa energii elektrycznej). W przypadku awarii u dostawców ww. usług UAD.PL ponosi odpowiedzialność za nieświadczenie lub nienależyte świadczenie usług Serwisu jedynie do wysokości przewidzianej w umowach zawartych z dostawcami tych usług.

W zakresie usług Serwisu wykonywanych bezpośrednio przez UAD.PL wysokość odpowiedzialności jest proporcjonalna do ceny świadczonej usługi oraz czasu, w którym usługa nie była świadczona lub była nienależycie świadczona. Oznacza to, że skrócenie czasu publikacji ogłoszenia spowodowane awarią systemu Serwisu, zostanie zrekompensowane Użytkownikowi poprzez przedłużenie czasu publikacji ogłoszenia po terminie przewidzianym na jego publikację o czas trwania awarii systemu Serwisu.

Ponieważ oferowane w ogłoszeniach produkty i usługi znane są jedynie Użytkownikom oraz są przez nich opisywane, Serwis nie ponosi odpowiedzialności za jakość oferowanych przez Użytkowników produktów i usług oraz za zgodność ich opisu z rzeczywistym ich stanem. Publikowane w Serwisie ogłoszenia nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 KC.

Ponieważ transakcje powstałe w wyniku publikacji ogłoszeń odbywają się poza Serwisem i nie są przez Serwis monitorowane, Serwis nie ponosi odpowiedzialności za ich prawne i finansowe konsekwencje oraz ewentualne obowiązki podatkowe powstałe u stron transakcji. Serwis nie angażuje się też w rozwiązywanie sporów, mogących powstać pomiędzy stronami transakcji. Każdy Użytkownik Serwisu ponosi prawną, finansową oraz podatkową odpowiedzialność za treść redagowanych przez siebie ogłoszeń oraz zawierane w ich wyniku transakcje, dlatego Użytkownikiem Serwisu może być jedynie osoba pełnoletnia.

Użytkownik ma prawo publikować jedynie swoje ogłoszenia, podając przy tym swoje własne dane kontaktowe. Adresy IP Użytkowników, którzy opublikowali ogłoszenia z nieswoim danymi kontaktowymi i bez porozumienia z osobami, których dane kontaktowe podali, będą blokowane w dostępie do Serwisu. Użytkownik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za skutki podania nieprawdziwych danych kontaktowych.

5. Reklamacje
Reklamacja składana przez Użytkownika w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usługi Serwisu powinna zostać sporządzona w formie pisemnej przesłanej na adres korespondencyjny lub mailowy i określać:
a. Użytkownika, w sposób umożliwiający jego identyfikację,
b. nazwę i typ usługi Serwisu oraz nr ogłoszenia, którego reklamacja dotyczy,
c. przedmiot reklamacji,
d. ewentualne roszczenia wynikające z reklamacji.

Reklamację składa się w terminie do 30 dni od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie stanowiące przedmiot reklamacji. Reklamacja zostanie rozpatrzona do 14 dni. Reklamacje wynikające z nieznajomości, bądź z nieprzestrzegania Regulaminu nie będą rozpatrywane.

6. Zmiany regulaminu, prawo właściwe
W przypadku ważnych przyczyn organizacyjnych, prawnych lub technicznych UAD.PL zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. W przypadku takim zmieniony Regulamin zostanie wysłany drogą mailową na wszystkich zarejestrowanych Użytkowników Serwisu przynajmniej 14 dni przed datą wejścia w życie postanowień nowego Regulaminu. Użytkownicy mają w tym czasie możliwość zapoznania się z treścią zmienionego Regulaminu i podjęcia decyzji, czy nadal będą korzystać z Serwisu. Korzystanie z Serwisu po dacie wejścia w życie postanowień nowego Regulaminu jest jednoznaczne z jego akceptacją przez Użytkownika.

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1.02.2011. Dostępny jest on pod: http://olawa.com/regulamin.php

Prawem właściwym dla porozumienia pomiędzy Użytkownikiem a UAD.PL jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Serwis będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby UAD.PL (nie dotyczy konsumentów).