dział: NIERUCHOMOŚCI
kategoria: mieszkanie sprzedam
data: 19-05-2019, 15:56:27
lokalizacja dodającego ogłoszenie: Oława
dodający ogłoszenie: Paweł Miłek
wizytówka oferenta i aktualne ogłoszenia

Syndyk masy upadłości Beaty Duś jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w toku prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, postępowania upadłościowego (sygn. akt VIII GUp 18/18 of), ogłasza
sprzedaż objętego masą upadłości udziału w 1 / 2 części we współwłasności samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 14, składającego się z trzech pokojów, kuchni, przedpokoju, łazienki i wc, o powierzchni użytkowej 48,7 m2, umiejscowionego w budynku mieszkalnym wielolokalowym położonym w Oławie przy ul. Pałacowej 3, który to lokal stanowi odrębną nieruchomość, związaną z wynoszącym 823 / 10.000 udziałem w nieruchomości wspólnej – prawie użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości gruntowej (WR1O / 00015269 / 5) oraz wspólnych częściach budynku i urządzeniach, dla której to nieruchomości lokalowej Sąd Rejonowy w Oławie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr WR1O / 00015296 / 3.

Warunki sprzedaży:
1. Opisany udział w 1 / 2 części we współwłasności nieruchomości lokalowej podlega sprzedaży za cenę nie mniejszą (brutto) niż 29.500,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset złotych) – cena wywoławcza.
2. Sprzedaż odbywa się w drodze nieograniczonego pisemnego przetargu ofertowego.
3. Oferty na zakup udziału w 1 / 2 części we współwłasności nieruchomości lokalowej zawierające oświadczenia i dokumenty określone w Regulaminie Sprzedaży należy składać do dnia 10 czerwca 2019 r. do godz. 15:00 bezpośrednio w Kancelarii Syndyka pod adresem: Kancelaria Syndyka, ul. Św. Mikołaja 59-60/7, 50-127 Wrocław lub drogą pocztową na wyżej wskazany adres (w przypadku składania oferty drogą pocztową o terminie jej złożenia decyduje data wpływu do biura).
4. Rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 11 czerwca 2019 r., o godz. 12:00, w Kancelarii Syndyka.
5. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży jest prawidłowe złożenie pisemnej oferty zakupu oraz wpłacenie w terminie zakreślonym do składania ofert wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej na rachunek bankowy nr 77194010763186721400040000 w Credit Agricole Bank Polska S.A. ze wskazaniem, iż kwota wpłacana jest tytułem wadium, oraz zaksięgowanie tej kwoty na ww. rachunku bankowym najpóźniej do momentu rozpoznania ofert.
6. W przypadku wpłynięcia kilku ofert wiążąca pozostaje oferta zawierająca najwyższą cenę, przy czym bezpośrednio po otwarciu ofert Syndyk może - w celu sprzedaży przedmiotu przetargu za jak najkorzystniejszą cenę - zarządzić dodatkowy przetarg ustny (licytację), w którym ceną wywoławczą będzie najwyższa cena z ofert pisemnych, a uczestnikami licytacji będą osoby, które złożyły oferty pisemne i które stawiły się w dacie otwarcia ofert osobiście lub przez pełnomocników.
7. Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odwołania przetargu bez podania przyczyny i prawa do odszkodowania oraz prawo do swobodnego wyboru oferty, jeżeli oferenci zaoferują tę samą cenę.

Szczegółowe warunki sprzedaży i wymagania co do oferty są zawarte w Regulaminie Sprzedaży, który jest udostępniany zainteresowanym w Kancelarii Syndyka oraz na stronie internetowej www.syndyk-milek.pl, a także jest przesyłany zainteresowanym drogą mailową po uprzednim zgłoszeniu pod adresem e-mail: kancelaria@milek.com.pl chęci jego otrzymania. Informacje o przedmiocie i zasadach sprzedaży można także uzyskać pod nr tel. 71 783 99 38.

cena: 29500 zł
kontakt: 717839938

Zdjęcie ogłoszenia nr 23552
drukuj
wszystkie ogłoszenia w kategorii: "mieszkanie sprzedam"
wszystkie ogłoszenia w dziale: "NIERUCHOMOŚCI"
powrót do strony głównej

słowa kluczowe ogłoszenia: mieszkanie oława udział syndykPolub OLAWA.COM


Dodaj nowe ogłoszenie Dodaj firmę do katalogu
Ogłoszenia: powiat, gmina i miasto Oława i Jelcz - Laskowice oraz gmina Domaniów

UAD.PL | OSI - OLAWA.INFO 2004 - 2019 | regulamin | polityka prywatności | mapa strony | rejestracja | zaawansowane usługi | kontakt | reklama | katalog firm